Hợp tác quốc tế về thống kê kinh tế vĩ mô

Các cổng thông tin khác nhau, cùng một dữ liệu – Hướng tới các dữ liệu kinh tế vĩ mô nhất quán hơn.

Từ bây giờ, GDP và một số chỉ tiêu liên quan sẽ được thống nhất trên các cơ sở dữ liệu tương ứng của một số tổ chức quốc tế.

Nhiều năm qua, các tổ chức quốc tế đã thu thập và trao đổi với nhau về dữ liệu kinh tế vĩ mô của các nước, để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng như liên quan sự sẵn có của dữ liệu cho phân tích kinh tế và quyết định. Gần đây, một số tổ chức quốc tế đã tiến thêm một bước trong việc lựa chọn số liệu thống kê kinh tế vĩ mô dễ dàng hơn, nhờ sự hợp tác chặt chẽ thông qua Nhóm Cơ quan Liên ngành về Thống kê Kinh tế và Tài chính (Inter – Agency Group on Economic and Financial Statistics – IAG)* và khả năng kỹ thuật mới.

Công việc thực hiện như thế nào ?

Một trong những đặc điểm chính của sự hợp tác đó là xác định rõ trách nhiệm giữa các tổ chức quốc tế. GDP và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô liên quan đã chọn, được truyền tải bởi các nhà cung cấp dữ liệu quốc gia cho các tổ chức quốc tế. Một tập hợp con của những dữ liệu này sau đó được chia sẻ giữa các tổ chức quốc tế có liên quan thông qua các tiêu chuẩn chung dữ liệu thống kê và trao đổi siêu dữ liệu (SDMX). Sau khi quốc gia biên soạn, xác nhận và truyền tải, dữ liệu được xác nhận thêm một lần nữa bởi một tổ chức quốc tế được lựa chọn, như người kiểm chứng chính.** Dữ liệu sau đó được chia sẻ và cuối cùng được công bố thông qua hệ thống phổ biến dữ liệu hiện có của tất cả các tổ chức quốc tế có liên quan.

Công việc tiếp theo trong tương lai ?

GDP và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô liên quan đã chọn là bộ dữ liệu đầu tiên thực hiện bởi IAG. Trong tương lai, công việc này sẽ được mở rộng, để:

– Bổ sung thêm chỉ tiêu, gồm các chỉ tiêu kinh tế và tài chính;

– Cải tiến tính kịp thời và chất lượng của bộ dữ liệu;

– Cải tiến phổ biến cho người sử dụng, kể cả tham khảo siêu dữ liệu;

– Giảm gánh nặng báo cáo lên cơ quan thống kê quốc gia trong dài hạn.

Vai trò của UNSD như thế nào ?

Khởi đầu giai đoạn này, UNSD đang nhận dữ liệu GDP và một số chỉ tiêu liên quan từ Eurostat, OECD và IMF và phổ biến dữ liệu thông qua dịch vụ web SDMX. Những dữ liệu này có sẵn trên: http://data.un.org/SdmxBrowser/start. Điều cần trông đợi là UNSD sẽ phổ biến rộng rãi  thông qua dịch vụ web SDMX dữ liệu của các nước không được thu thập bởi Eurostat, OECD và IMF. Eurostat chịu trách nhiệm xác nhận và chia sẻ dữ liệu của các nước thành viên EU, các nước ứng cử và các nước thuộc Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA). Eurostat nhận dữ liệu từ OECD đối với các thành viên OECD không thuộc nhóm các nước ở trên và các đối tác chính của OECD và các nước gia nhập; và dữ liệu từ IMF thu thập trong phạm vi các nước không thuộc OECD và không được OECD xác nhận, như: Một số đối tác chính của thương mại EU. Các dữ liệu được Eurostat phổ biến thông qua việc tạo ra các bảng số liệu, cho phép người sử dụng tìm được các dữ liệu kinh tế vĩ mô chính đối với tất cả các quốc gia có sẵn tại một nơi duy nhất.

DTTP (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/TFIDC.asp


* Năm 2008 một số tổ chức quốc tế hợp tác và thành lập Nhóm Cơ quan Liên ngành về Thống kê Kinh tế và Tài chính (IAG). IAG bao gồm: Ngân hàng thanh toán quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Eurostat, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới. Chủ trì IAG là Quỹ tiền tệ Quốc tế.

** Eurostat cho EU, EFTA và các nước ứng cử; OECD cho các nước OECD còn lại, các đối tác chính và các quốc gia gia nhập; IMF cho phần còn lại của thế giới.