Họp trực tuyến Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) lần thứ 4

Sáng ngày 22/09/2020 Thống kê ASEAN (ASEANstats) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Nhóm công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia lần thứ 4 (WGSNA4). Cuộc họp do ban thư ký ASEAN chủ trì với sự tham dự của các nước thành viên ASEANstats. Tại điểm cầu Việt Nam, cuộc họp có sự tham gia của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Mục tiêu chính cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm WGSNA là giám sát kế hoạch thực hiện SNA 2008 của ASEAN dựa trên những kết quả và khuyến nghị của cuộc họp WGSNA lần thứ 3. Từ đó thảo luận kế hoạch chi tiết về cách thức thực hiện và lịch trình để thu thập, phổ biến và cân đối SNA của Nhóm WGSNA giai đoạn 2020-2025

Cuộc họp WGSNA lần thứ 4 diễn ra trong hai buổi sáng ngày 22-23/09/2020 và tập trung thảo luận 6 chương trình nghị sự sau: (1) Cập nhật danh sách đầu mối và sửa đổi điều khoản tham chiếu của WGSNA (TOR); (2) Rà soát kế hoạch hoạt động  giai đoạn 2018/19-2025 và đề xuất sửa đổi thành kế hoạch hoạt động giai đoạn 2020-2025; (3) Tóm tắt về công việc trước đây của Nhóm công tác ASEAN về các chỉ số SNA (WGSNA); (4) Đánh giá hoạt động triển khai của SNA 2008; (5) Chương trình nghị sự nâng cao năng lực, cơ chế ASEAN-Hỗ trợ-ASEAN (AHA) ; (6) Giới thiệu quy tắc thực hành (COP) phần B và C cho WGSNA.

Một số hình ảnh cuộc họp trực tuyến: 

Các điểm cầu của cuộc họp trực tuyến

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến

Khương Duy