Họp trực tuyến Nhóm công tác về Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế lần thứ 6

Ngày 16/07/2020 Thống kê ASEAN (ASEANstats) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Nhóm công tác về Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế lần thứ 6 (WGIMTS6). Cuộc họp do Mi-an-ma chủ trì với sự tham dự của các nước thành viên ASEANstats. Tại điểm cầu Việt Nam, cuộc họp có sự tham gia của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ thuộc Tổng cục Thống kê và đại diện của Tổng cục Hải quan.

Mục tiêu chính của Nhóm WGIMTS nhằm tạo điều kiện phát triển và hài hòa hóa số liệu Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế (IMTS), tăng tính kịp thời và hiệu quả của việc chia sẻ, phổ biến số liệu IMTS cũng như đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thông tin hỗ trợ hội nhập kinh tế và phát triển như đã được nêu trong Kế hoạch tổng thể của trụ cột Cộng đồng Kinh tế (AEC). Nhóm WGIMTS họp ít nhất mỗi năm một lần. Ở cấp quốc gia, các thành viên Nhóm WGIMTS chủ trì thực hiện các khuyến nghị, cơ chế, hoạt động cũng như cập nhật tiến độ của Nhóm cho đầu mối quốc gia ACSS/SCPC (Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN/Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối).

Cuộc họp WGIMTS6 tập trung thảo luận các chủ đề sau:

1. Cập nhập thực trạng truyền/cung cấp số liệu thương mại quốc tế về hàng hoá của các nước thành viên gửi cho ban thư ký ASEAN, cũng như các vấn đề liên quan đến tổng hợp và truyền dữ liệu của các nước thành viên;

2. Thảo luận về báo cáo chất lượng số liệu thương mại quốc tế về hàng hoá dựa trên bảng hỏi các nước thành viên đã gửi;

3. Thảo luận về kế hoạch công việc hàng năm của nhóm công tác thương mại quốc tế về hàng hoá cũng như kế hoạch công tác năm 2021;

4. Chính sách về hiệu chỉnh dữ liệu IMTS và công bố dữ liệu ACSS;

5. Kế hoạch công việc IMTS hàng năm (AWP), các vấn đề khác về chọn ngày, địa điểm cuộc họp tiếp theo WGIMTS7;

6. Kết quả cuộc họp WGIMTS6 và bế mạc.

Một số hình ảnh cuộc họp trực tuyến:

Các điểm cầu của cuộc họp trực tuyến

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến

Khương Duy