Họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Chiều ngày 16/8/2012 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị có các đại diện lãnh đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Phòng Kiểm sát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án Hà Nội, đại diện các Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Vụ Thống kê tổng hợp và Viện Khoa học Thống kê của Tổng cục Thống kê.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự trình bày quá trình soạn thảo Thông tư, nội dung Thông tư dự thảo, các phụ lục Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, Hướng dẫn ghi chép Biểu mẫu thống kê, các thành viên tham dự Hội nghị đã lần lượt phát biểu ý kiến. Các đại biểu đến từ Tổng cục Thống kê phát biểu ý kiến tập trung vào tính thống nhất về mặt thuật ngữ của 3 văn bản: dự thảo Thông tư, Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê và nội dung trong Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự, góp ý về kỹ thuật thiêt kế mẫu biểu báo cáo thống kê, một số chi tiết về nội dung Tờ trình, gợi ý một số điểm cần thiết về tính khả thi của Thông tư và ý kiến thẩm định về chuyên môn thống kê đối với dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã được giải trình tiếp thu những chưa được thể hiện trong văn bản dự thảo Thông tư.

Các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp phát biểu ý kiến tập trung về tính pháp lý của tên gọi Thông tư là Thông tư Hướng dẫn Chế độ thống kê thi hành án dân sự hay Thông tư Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, sự cần thiết ban hành Thông tư, nội dung chi tiết một số điều khoản của Thông tư, các từ ngữ trong biểu mẫu thống kê v.v…

Kết luận Hội nghị lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp đã tổng hợp các ý kiến góp ý và kết luận quá trình soạn thảo Thông tư này là bài bản, đảm bảo đúng quy trình thủ tục, đề nghị Tổ biên tập bổ sung vào nội dung Tờ trình ý kiến tiếp thu giải trình và xin ý kiến Bộ trưởng, hoàn chính dự thảo Thông tư, phụ lục biểu mẫu và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu báo cáo thống kê theo những góp ý cụ thể để trình Bộ trưởng ban hành./.

Phạm Đăng Quyết.