Hướng dẫn Chia sẻ dữ liệu kinh tế trong thống kê nhà nước

Đo lường hoạt động của các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia là một trong những thách thức lớn mà các nhà sản xuất thống kê nhà nước phải đối mặt ngày nay. Chia sẻ dữ liệu trong nước và quốc tế về hoạt động của các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia đã trở nên cần thiết để đảm bảo chất lượng cao của số liệu thống kê nhà nước.

Hướng dẫn này tiếp nối các bước của hai hướng dẫn trước đây về toàn cầu hóa – Tác động của Toàn cầu hóa đối với Tài khoản Quốc gia (2011) và Hướng dẫn Đo lường Sản xuất Toàn cầu (2015). Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu để nắm bắt các nguồn và dòng kinh tế một cách chính xác trong số liệu thống kê nhà nước và giới thiệu các ý tưởng hoạt động và các công cụ phổ biến để tăng cường chia sẻ dữ liệu cho các mục đích thống kê trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật thống kê.

Chia sẻ dữ liệu là một yếu tố không thể thiếu trong hộp công cụ của các nhà thống kê khi họ phát triển các cách tiếp cận đối với những thách thức đo lường do toàn cầu hóa đặt ra. Để tạo điều kiện và cải thiện việc chia sẻ dữ liệu, Hướng dẫn cung cấp:

  • Nhiều ví dụ để chia sẻ kinh nghiệm từ các trường hợp chia sẻ dữ liệu khác nhau trong lĩnh vực thống kê nhà nước;
  • Phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn của việc trao đổi dữ liệu với các liên kết đến các nguồn lực để vượt qua các rào cản;
  • Hướng dẫn và kinh nghiệm từ các đơn vị lớn trong cơ quan thống kê và vai trò của họ trong việc chia sẻ dữ liệu;
  • Tài liệu giao tiếp với các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia;
  • Các khuyến nghị pháp lý và thủ tục và mẫu Biên bản ghi nhớ về chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thống kê;
  • Thông tin về các công cụ và giải pháp công nghệ thông tin hữu ích để chia sẻ dữ liệu;
  • Hướng dẫn từng bước theo hướng chia sẻ dữ liệu và đảm bảo tính bảo mật; và
  • Khuyến nghị về các hành động tiếp theo cho các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Hướng dẫn này là kết quả công việc chung của các thành viên trong Nhóm đặc biệt UNECE về Trao đổi và Chia sẻ Dữ liệu Kinh tế với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ các cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế. Nó cũng được hưởng lợi từ các phản hồi và nghiên cứu điển hình từ các cuộc tham vấn và các cuộc họp chuyên gia.

Link tải ấn phẩm tại: https://unece.org/sites/default/files/2021-02/Data%20sharing%20guide%20on%20web_1.pdf

ĐN (dịch)

Nguồn: https://unece.org/statistics/publications/guide-sharing-economic-data-official-statistics