Hướng dẫn của OECD về đo lường chất lượng môi trường làm việc

Ấn phẩm này trình bày một thỏa thuận quốc tế về bộ hướng dẫn để tạo ra nhiều số liệu thống kê có thể so sánh về chất lượng môi trường làm việc, một khái niệm bao gồm tất cả các khía cạnh phi tiền tệ của công việc và là một trong ba chiều của khung chất lượng việc làm của OECD. Các Hướng dẫn này xem xét về số liệu hiện tại sẵn có trong lĩnh vực môi trường làm việc, xem xét việc sử dụng các phương pháp phân tích và chính sách thực hiện các phương pháp này và đề xuất một khái niệm chung dựa trên 6 chiều và 17 đặc điểm (từ các yếu tố nguy cơ về thể chất và cường độ làm việc, đến thông qua lĩnh vực lựa chọn, tự chủ và cơ hội để tự thể hiện bản thân), các biện pháp đánh giá chất lượng thống kê trong môi trường làm việc và cung cấp hướng dẫn cho các nhà sản xuất và người sử dụng dữ liệu về những thách thức phương pháp luận trong lĩnh vực này.

Các Hướng dẫn này bao gồm một số mô hình điều tra nguyên mẫu mà các cơ quan trong nước và quốc tế có thể sử dụng trong các cuộc điều tra của họ.Các Hướng dẫn này đã được đưa ra như là một phần của Sáng kiến cuộc sống tốt hơn của OECD, một dự án tiên phong được đưa ra vào năm 2011 với mục tiêu đo lường các điều kiện của xã hội trên 11 khía cạnh hạnh phúc của người dân. Các nguyên tắc này dựa trên các hướng dẫn đo lường tương tự về mức sống, các thống kê vi mô phản ánh sự giàu có của hộ gia đình, các phân tích tổng hợp về phân phối thu nhập hộ gia đình, tiêu dùng và sự giàu có cũng như sự tin tưởng.

DTTP (Lược dịch)

Nguồn: http://www1.oecd.org/publications/oecd-guidelines-on-measuring-the-quality-of-the-working-environment-9789264278240-en.htm