Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu thống kê của UNSIAP

Tài liệu hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu thống kê của Viện thống kê Liên hợp Quốc, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (UNSIAP) giới thiệu các phương pháp nghiên cứu thống kê chính thức, và được xem như một cuốn cẩm nang giành cho Chương trình đào tạo dựa trên cơ sở nghiên cứu (Research-based Training Program-RbTP) của Viện Thống kê Liên hợp Quốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific – UNSIAP). Mục tiêu của RbTP là tập trung đào tạo cho cán bộ thống kê của chính phủ các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để nâng cao năng lực của họ trong việc thực hiện nghiên cứu độc lập về thống kê chính thức và chuẩn bị các báo cáo thống kê có chất lượng.
Chương trình đào tạo dựa trên cơ sở nghiên cứu được xây dựng để khắc phục sự thiếu hụt về đào tạo nghiên cứu cho hệ thống thống kê các nước đang phát triển của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Cán bộ thống kê, đặc biệt ở các cơ quan thống kê quốc gia, không tham gia nhiều vào phân tích sâu kết quả điều tra, kết quả tổng điều tra, và dữ liệu quản lý hành chính. Trong các báo cáo phân tích về hướng dẫn chính sách, vai trò của cán bộ thống kê thường chỉ cung cấp số liệu mang tính thụ động hơn là tham gia tích cực theo phương pháp tiếp cận học thuật để phân tích. Việc phân tích nhằm mục đích cải thiện chất lượng số liệu và các quy trình thống kê rõ ràng cần phải được các cơ quan thống kê quốc gia thực hiện. Các cơ quan thống kê cũng phải có năng lực để thực hiện nghiên cứu tập trung vào hoàn thiện các phương pháp thống kê như: các vấn đề về thiết kế điều tra, tính toán các chỉ số, phát triển khung đo lường cho các lĩnh vực mới về thống kê, hỗ trợ các nhà làm chính sách và những người xây dựng chương trình về sử dụng các mô hình thống kê, đưa ra  ý kiến về các mục tiêu dự báo, và các vấn đề tương tự.
Tài liệu hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu thống kê bao gồm các nguyên tắc nghiên cứu cơ bản và nhiều phương pháp thống kê sử dụng cho nghiên cứu. Các chủ đề được đưa vào trong tài liệu này gồm có: Các vấn đề về làm nghiên cứu; Hình thành vấn đề nghiên cứu và đề cương nghiên cứu; phân tích thống kê; viết và trình bày báo cáo nghiên cứu. Một số ví dụ về tóm tắt nghiên cứu cụ thể từ khóa đào tạo RbTP đầu tiên cho khu vực do UNSIAP và đối tác khu vực là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu thống kê Philipin cũng được đưa ra. Tài liệu cũng đưa ra nhiều bàn luận về sử dụng phần mềm thống kê STATA để xử lý và phân tích dữ liệu cơ bản, bao gồm cả việc lập các bảng biểu và số liệu, chạy và chẩn đoán các mô hình hồi quy, và thực hiện phân tích nhân tố.  Tài liệu được kết cấu thành 6 chương:
Chương 1. Nghiên cứu, nhà nghiên cứu và độc giả;
Chương 2. Xây dựng đề cương nghiên cứu và Kế hoạch nghiên cứu
Chương 3. Nghiên cứu điển hình từ khóa đào tạo đầu tiên cho khu vực về cơ sở nghiên cứu
Chương 4. Xử lý số liệu và phân tích
Chương 5. Viết báo cáo
Chương 6. Báo cáo kết quả nghiên cứu.
Tài liệu hướng dẫn phương pháp nghiên cứu thống kêđược chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của Bà Davaasuren Chultemjamts, Viện trưởng Viện thống kê UNSIAP, và sự trợ giúp của Jose Ramon G. Albert. Tài liệu hướng dẫn có thể sử dụng để tự học. Các câu hỏi, bình luận và góp ý được đánh giá cao và gửi trực tiếp đến Viện trưởng Viện thống kê Liên hợp Quốc, bà Davaasuren theo địa chỉ thư điện tử staff@unsiap.or.jp.
UNSIAP nâng cao năng lực thống kê Khu vực Châu Á-Thái bình Dương bằng việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, trong đó có đào tạo về nghiên cứu, và cuốn Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp ích cho hướng phát triển này.
Tài liệu có thể lấy từ: http://www.unsiap.or.jp/document/intro_methods
NTH
Introduction to Methods for Research in Official Statistics (UNSIAP)