Hướng dẫn sử dụng dữ liệu dọc để thống kê di cư

Khi số lượng người di cư quốc tế ngày càng tăng thì công chúng và các nhà hoạch định chính sách ngày càng phải hiểu rõ các luồng di cư và tác động của di cư đối với cá nhân, gia đình, xã hội và nền kinh tế. Như trong Hiệp ước Toàn cầu về vấn đề di cư an toàn, trật tự và thường xuyên đã nhấn mạnh: di cư cần phải xem xét sự thay đổi theo thời gian. Phương pháp tiếp cận theo chiều dọc: thông tin được thu thập từ cùng một cá nhân hoặc hộ gia đình theo thời gian sẽ rất hữu ích vì nó có thể cho thấy các kết quả địa lý và kinh tế xã hội của trải nghiệm di cư.

Các cơ quan thống kê quốc gia có thể sử dụng nguồn dữ liệu có sẵn để tạo ra số liệu thống kê di cư theo chiều dọc, mà cho đến nay dữ liệu này vẫn chưa được sử dụng đầy đủ. Để cải thiện tình hình này, một nhóm chuyên gia bao gồm các chuyên gia từ các cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế đã làm việc từ năm 2018 đến năm 2020 để xây dựng Hướng dẫn này.

Hướng dẫn bao gồm 5 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu
  • Chương 2: Tổng quan về nguồn dữ liệu dọc cho thống kê di cư
  • Chương 3: Cách xây dựng tập dữ liệu dọc cho thống kê di cư sử dụng dữ liệu tích hợp
  • Chương 4: Phổ biến số liệu thống kê di cư thường xuyên từ các nguồn dữ liệu dọc
  • Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

Các chương được sắp xếp thành các phần độc lập và không cần thiết phải đọc kết hợp với các phần khác của ấn phẩm, cho phép người dùng dễ dàng tập trung vào các phần phù hợp nhất với công việc của họ.

Hướng dẫn đã được thông qua bởi phiên họp toàn thể lần thứ 68 của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu vào năm 2020.

Tải tài liệu đầy đủ tại đây: https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECECESSTAT20206.pdf

Ngọc Mai (dịch)

Nguồn: https://unece.org/statistics/publications/guidance-use-longitudinal-data-migration-statistics