Hướng dẫn về xếp lương đối với viên chức ngành Khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV ngày 11/01/2016 của Bộ KHCN và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) từ ngày 01/03/2016. Theo đó:

Biểu tượng @ (nguồn: http://khcn.cinet.vn)

– Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN quy định tại Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

– Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

– Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức chuyên ngành KH&CN quy định tại Quyết định 11/2006/QĐ-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN quy định tại Thông tư liên tịch 24 thì: Cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN được bổ nhiệm.

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-01-2016-TTLT-BKHCN-BNV-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-2016-302944.aspx?newsid=12580

Đoàn Dũng