Infographics: Tính toán chỉ số nghèo đa chiều MPI

Chỉ số nghèo đa chiều MPI (Multidimensional Poverty Index) giới thiệu trong Báo cáo phát triển con người toàn cầu (HDR) năm 2010 là sản phẩm kết hợp của tỷ lệ nghèo đói đếm đầu đa chiều (là tỷ lệ người là người nghèo đa chiều) và độ sâu nghèo đói của họ (tức là số lượng thiếu hụt trung bình của mỗi người nghèo đa chiều). Đây là chỉ số hiệu quả để đo lường sự thiếu hụt và mức độ nghèo đói phi tiền tệ ở các nước thu nhập trung bình như Việt Nam.

Trọng Thanh