Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Viện Khoa học Thống kê

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Tổng cục Thống kê (Quyết định số 223/QĐ-TCTK). Theo đó Viện Khoa học Thống kê tổ chức 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng ghi ở Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

TT Mã lớp Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Thời gian dự kiến tổ chức Địa điểm dự kiến tổ chức

1

TK5.17.1 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính)

04-15/9/2017

Q.Hà Đông,

Hà Nội

2

TK5.17.2 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính)

18-29/9/2017

TP. Biên Hòa, Đồng Nai

3

TK2.17.3 Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính)

02/10-10/11/2017

Q.Hà Đông,

Hà Nội

4

TK2.17.4 Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính)

16/10-24/11/2017

TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Ngoài các lớp học nêu trên, Viện Khoa học Thống kê tổ chức các lớp đào tạo, bồi    dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành thống kê, kiến thức quản lý nhà nước cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, địa chỉ 42 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội; điện thoại 04.37755991.

Giờ báo cáo chuyên đề của học viên lớp Quản lý chất lượng Thống kê

Lệ Hằng