Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thống kê

Ngay sau khi Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (QĐ số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện CLTK11-20 cho các Bộ, ngành, địa phương (Văn bản số 602/KH ĐT-TCTK ngày 09/2/2012). Trên cơ sở Kế hoạch này, Tổng cục Thống kê đã ban hành Kế hoạch thực hiện CLTK11-20 của Tổng cục Thống kê (xem kế hoạch chi tiết tại tệp tin đính kèm). Theo đó, Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong Tổng cục. Định kỳ vào ngày 05 tháng đầu quí, các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Viện Khoa học Thống kê được Tổng cục giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện CLTK11-20 và báo cáo Tổng cục trưởng.

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 6c._ke_hoach_tong_cuc_ver2[1][1] 1 MB 965
pdf cong van 289 46 KB 925