Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 62/BKHĐT-TCTK ngày 09/2/2012 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ vào kế hoạch này, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện những công việc của Chiến lược được phân công của Bộ, ngành, địa phương mình.

Nội dung chi tiết xem tại tệp tin đính kèm:

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
doc 9. CV62 56 KB 498
doc 9. ke hoach. 427 KB 535