Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thống kê và 45 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thống kê

1. Quyết định số 1400/QĐ-TCTK ngày 21/9/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thống kê (06/5/1946-06/5/2021) (xem file 1.QD 1400.TCTK-75nam đính kèm)

2. Quyết định số 56/QĐ-VTKE ngày 09/10/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thống kê (06/5/1946-06/5/2021) và 45 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thống kê (03/01/1976-03/01/2021) (xem file 2. QD 56.VTKE-75nam đính kèm)

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 1. QD 1400.TCTK-75nam 3 MB 1056
pdf 2. QD 56.VTKE-75 nam 625 KB 1058