Kết quả biểu quyết thông qua Luật Thống kê (sửa đổi, 2015)

Sáng ngày 23/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thống kê với 84,21% đại biểu tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Kết quả cụ thể được trình bày tại Bảng 1 và Hình 1 dưới đây.

Bảng 1: Kết quả biểu quyết thông qua Luật Thống kê sửa đổi

 

Hình 1: Kết quả biểu quyết thông qua Luật Thống kê sửa đổi

Đoàn Dũng