Kết quả thu thập số liệu của Tổng cục Thống kê trong Tổng Điều tra và cơ quan thuế có vênh nhau không? Điều này được xử lý như thế nào trong lần đánh giá lại quy mô GDP

Câu hỏi: (PV Thu Hiền-Báo Hải quan) Kết quả thu thập số liệu của Tổng cục Thống kê trong Tổng Điều tra và cơ quan thuế có vênh nhau không, thưa ông? Điều này được xử lý như thế nào trong lần đánh giá lại quy mô GDP?

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Có sự chênh lệch trong kết quả thu thập số liệu, chẳng hạn về chỉ tiêu doanh thu. Doanh thu của DN được Tổng cục thuế ghi nhận dựa vào quyết toán thuế, trong khi Tổng cục Thống kê ghi nhận từ thông tin DN cung cấp khi điều tra. Trước đây, phần lớn các DN có 2-3 lại quyết toán, 1 loại nộp cơ quan thuế, 1 loại nộp cơ quan thống kê và 1 loại nộp bộ chủ quản.

Theo đó, số liệu về DN mà 2 cơ quan có được sẽ được đối chiếu, xem xét xem số liệu nào đáng tin cậy. Chẳng hạn, nếu số liệu của Tổng cục Thống kê xác thực hơn, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh số liệu theo cơ quan thống kê và ngược lại. Việc điều chỉnh này được dựa trên dãy số liệu năm dựa trên xu hướng tình hình sản xuất kinh doanh. Nếu số liệu DN có sự khác biệt, đột biến, chúng tôi sẽ phát hiện ra số liệu nào là xác thực, từ đó góp phần vào việc đánh giá lại quy mô GDP.