Khóa đào tạo khu vực về các tiêu mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): Đo lường công việc tốt bằng cách sử dụng dữ liệu vi mô từ các cuộc khảo sát lực lượng lao động

Tổng quan

Từ ngày 30/9 đến ngày 4/10/2019, tại Chiba, Nhật Bản, Văn phòng Thống kê của Tổ chức lao động thế giới (ILO), Văn phòng khu vực châu Á và Thái Bình Dương của ILO và Bộ phận Thống kê của Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương của khu vực châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP) tổ chức Khóa đào tạo SDGs.

Mục tiêu chính của Khóa học là trang bị kiến thức cho các bên liên quan trong nước và quốc tế trong việc giám sát số liệu thống kê SDGs, nâng cao năng lực thể chế để xác định, thu thập, phân tích và phổ biến thông tin thị trường lao động và các chỉ tiêu liên quan đến phát triển bền vững. Khóa học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý dữ liệu vi mô điều tra lực lượng lao động (LFS) để sản xuất và phổ biến các chỉ tiêu SDGs.

Nội dung Khóa đào tạo

Khóa đào tạo này được thiết kế kết hợp các bài giảng của các chuyên gia với các học viên và các bài tập cá nhân, làm việc nhóm. Khóa đào tạo sẽ được tổ chức theo 3 học phần sau:

Mô-đun 1: Khung lý thuyết của các chỉ tiêu SGDs về việc làm bền vững

• Khái niệm các chỉ tiêu SDGs về việc làm bền vững

• Đưa ra các thông lệ quốc gia và khái niệm của quốc gia theo quốc tế: Các vấn đề và thực tiễn trong hướng tới khả năng so sánh quốc tế.

• Nguồn dữ liệu chính: Khuyến nghị quốc tế, kinh nghiệm quốc gia.

• Thu thập dữ liệu: Khuyến nghị quốc tế, kinh nghiệm quốc gia.

Mô-đun 2: Sản xuất và phân tích dữ liệu dựa trên dữ liệu vi mô LFS quốc gia

• Tập trung vào chuẩn bị dữ liệu, quản lý dữ liệu vi mô và sử dụng phần mềm thống kê Stata đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, siêu dữ liệu và chất lượng dữ liệu; giải thích dữ liệu.

• Sản xuất các ước tính của các chỉ tiêu SDGS về việc làm bền vững: Thông lệ quốc tế và quốc gia, và các vấn đề so sánh.

• Trình bày và sử dụng số liệu thống kê các chỉ tiêu SDGs để xác định các nhóm bị bỏ lại phía sau, hoạch định chính sách quốc gia và báo cáo quốc tế.

Mô-đun 3: Con đường phía trước

• Kế hoạch quốc gia để sản xuất dữ liệu, phổ biến dữ liệu vi mô… các chỉ tiêu SDGs về việc làm bền vững.

• Có thể hỗ trợ từ các Chương trình khu vực của ESCAP (Thống kê kinh tế, Thống kê dân số và xã hội, Thống kê giới, các khóa đào tạo SIAP,…).

Học viên tham giá Khóa đào tạo cần chuẩn bị:

• Ít nhất một bộ dữ liệu vi mô đầy đủ về lực lượng lao động gần đây hoặc khảo sát hộ gia đình khác bao gồm dữ liệu về thị trường lao động và nhân khẩu học;

• Biết sử dụng phần mềm Stata;

• Có kiến thức về thống kê thị trường lao động;

• Các bài trình bày về lực lượng lao động có liên quan đến phát triển bền vững.

Ngọc Bích (lược dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/19_cn/1909_SDGs_Micro_cn.pdf