Khóa đào tạo khu vực về Hệ thống Tài khoản quốc gia (2008 SNA)

Từ ngày 21-25 tháng 5 năm 2012, tại Daejeon Hàn Quốc Viện Thống kê Châu Á- Thái bình dương (SIAP) phối hợp với Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) đã tổ chức Khóa đào tạo khu vực về Hệ thống Tài khoản quốc gia (2008 SNA). Mục đích của Khóa học là nhằm nâng cao năng lực các cơ quan thống kê quốc gia trong việc thực hiện các khuyến cáo của 2008 SNA và xem xét về việc thực hành biên soạn tài khoản quốc gia hiện nay, nhằm cải thiện chất lượng và mức độ bao hàm của số liệu thống kê tài khoản quốc gia của từng các quốc gia. Ngoài ra, khóa học cũng là nhằm nâng cao năng lực các dịch vụ thống kê nhà nước để sản xuất kịp thời những số liệu thống kê quốc gia, đáp ứng đầy đủ nhu cầp của người sử dụng ở những nước có học viên tham gia.

Học viên tham gia khóa học là những nhà thống kê có chất lượng đến từ các tổ chức và các cơ quan thống kê quốc gia ở những nước được mời tham dự. Khóa học được thiết kế dành cho các cán bộ thống kê đang thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến biên soan các tài khoản quốc gia ở những nước có trình độ thống kê trung bình. Họ là những cán bộ hướng dẫn hoặc thực tế đang biên soan các tài khoản quốc gia hay tài khoản vùng và hiểu tốt về các khái niệm về tài khoản quốc gia 2008 SNA, cũng như tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế. Trong quá trình học, học viên phải trình bày 2 báo cáo ở đầu và cuối khóa học. Báo cáo thứ nhất, học viên  trình bày về những thực hành biên soan các tài khoản quốc gia hiện nay ở nước mình. Cuối khóa học, trong báo cáo còn lại của mình các học viên phải chuẩn bị một chiến lược đề xuất cho việc thực hiện SNA 2008 của quốc gia mình. Chiến lược được đề xuất có thể tập trung chọn lựa một số khuyến cáo của SNA 2008.

http://www.unescap.org/stat/meet/events_Asia_Pacific.asp, TMH