Khóa học: Đánh giá và Quản lý Rủi ro Tài khóa (AMFR)

Khóa học Đánh giá và Quản lý rủi ro tài khoản (AMFR) diễn ra từ  ngày 14/2 đến 23/2/2022 dưới hình thức online. Đối tượng tham gia khóa học này bao gồm các quan chức chính phủ từ cấp trung đến cấp cao trong các bộ kinh tế và tài chính, kho bạc, văn phòng kế toán chính phủ và cơ quan kế hoạch tài khóa cấp quốc gia. Để tham gia khóa học, bạn nên có kinh nghiệm liên quan về chính sách tài khóa, quản lý rủi ro tài khóa, quản lý ngân quỹ hoặc lập ngân sách.

Mô tả khóa học

Khóa học này do Vụ Tài chính trình bày, thảo luận về các thể chế chính giúp các chính phủ đánh giá và quản lý rủi ro tốt hơn đối với ngân sách chính phủ. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về các rủi ro tài khóa điển hình bao gồm những rủi ro do đại dịch COVID-19 tạo ra, quy mô và tầm quan trọng tương đối của chúng, các phương pháp xác định và phân tích chúng, các biện pháp giảm thiểu có thể có và các thỏa thuận thể chế để đối phó với chúng. Khóa học cũng thảo luận về các tiêu chuẩn để tiết lộ rủi ro tài khóa – như được quy định trong Bộ luật minh bạch tài khóa của IMF – và các bài học từ các đánh giá về tính minh bạch tài khóa của IMF.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, người tham gia sẽ có thể:

  •  Xác định rủi ro tài khóa và nợ tiềm tàng và xác định các đặc điểm chính của chúng.
  • Xác định các rủi ro tài chính chính mà một quốc gia có thể phải đối mặt, đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên các rủi ro này theo mức độ phù hợp của chúng.
  • Xác định các phương pháp tiếp cận để phân tích rủi ro và rủi ro kinh tế vĩ mô từ các nguồn cụ thể, chẳng hạn như bảo lãnh tín dụng của chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước, chương trình bảo hiểm và quan hệ đối tác công tư.
  • Xây dựng nội dung của báo cáo rủi ro tài khóa.
  • Xác định các thỏa thuận thể chế cần thiết để giám sát và quản lý rủi ro tài khóa hiệu quả.

Ngôn ngữ được trình bày bằng Tiếng Anh

Link đăng ký online: https://www-ins.imf.org/TAS/signon.aspx?pkey=ST22.04VE

Hạn đăng ký: 27/12/2021

Ngọc Bích (dịch)

Nguồn: https://www.imfsti.org/content/STI/Home/schedule-of-courses-and-seminars/2022-schedule-of-sti-remote-training-new/assessing-and-managing-fiscal-risks–amfr-.html