Khóa học Dữ liệu cho cuộc sống tốt đẹp hơn: Một hợp đồng xã hội mới

Với khóa học này, hãy tìm hiểu Báo cáo Phát triển Thế giới (WDR) năm 2021 và cách dữ liệu có thể được sử dụng để thúc đẩy các kết quả phát triển. Tìm hiểu về các nguyên tắc của hợp đồng xã hội mới về dữ liệu và quản trị dữ liệu cần thiết để thay đổi cuộc sống cho người nghèo.

– Dự kiến khóa học diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ 6/10/2021. Mỗi tuần học 3–5 giờ. Khóa học sẽ miễn phí và bố trí người hướng dẫn trong suốt quá trình học.

Thông tin về khóa học

Cuộc cách mạng dữ liệu đang biến đổi thế giới; và phần lớn giá trị của dữ liệu vẫn chưa được khai thác. Khóa học này, dựa trên Báo cáo Phát triển Thế giới 2021: Dữ liệu cho cuộc sống tốt đẹp hơn, khám phá tiềm năng to lớn của bối cảnh dữ liệu đang thay đổi để cải thiện cuộc sống của người nghèo, đồng thời thừa nhận khả năng mở ra những lối thoát mà có thể gây hại cho các cá nhân, doanh nghiệp và các xã hội.

Để giải quyết sự căng thẳng này giữa tiềm năng hữu ích và có hại của dữ liệu, khóa học này nêu chi tiết một hợp đồng xã hội mới cho phép sử dụng và tái sử dụng dữ liệu để tạo ra giá trị kinh tế và xã hội, đảm bảo quyền truy cập công bằng vào giá trị đó và nuôi dưỡng niềm tin rằng dữ liệu sẽ không bị sử dụng sai mục đích theo những cách có hại.

Dựa trên báo cáo WDR 2021, khóa học cung cấp tổng quan các khuyến nghị về nơi đầu tư của khu vực công và tư nhân là quan trọng nhất, xác định một chương trình phong phú để cải cách chính sách và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời nêu bật các lĩnh vực mà các sáng kiến ​​và quan hệ đối tác toàn cầu có thể giúp tập hợp và tạo thuận lợi cho hợp tác ở cấp khu vực, song phương và quốc tế.

Do đó, nó giải thích chi tiết những điều sau:

 • Khung khái niệm thông qua ba con đường
 • Tiềm năng dữ liệu từ khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự
 • Tái sử dụng sáng tạo và tổng hợp dữ liệu
 • Quản trị dữ liệu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, luật và quy định, chính sách kinh tế trong lĩnh vực cạnh tranh, thương mại và thuế
 • Khuyến nghị chính sách sử dụng cách tiếp cận mô hình trưởng thành
 • Tích hợp hệ thống dữ liệu quốc gia

Khóa học dành cho bất kỳ ai quan tâm đến môn học và người tham gia sẽ có thể lựa chọn lộ trình học tập cho riêng mình.

Bạn sẽ học những gì:

 • Làm thế nào dữ liệu có thể thúc đẩy các mục tiêu phát triển tốt hơn
 • Tạo ra giá trị kinh tế và xã hội từ dữ liệu
 • Sử dụng dữ liệu trong khu vực công và khu vực tư nhân
 • Tái sử dụng dữ liệu một cách sáng tạo để có giá trị lớn hơn
 • Quản trị dữ liệu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, luật và quy định, và các chính sách kinh tế trong lĩnh vực cạnh tranh, thương mại và thuế.
 • Khuyến nghị chính sách sử dụng cách tiếp cận mô hình trưởng thành
 • Tạo một hệ thống dữ liệu quốc gia tích hợp

Giáo trình

 • Tuần 1: Học phần I – Nâng cao các mục tiêu phát triển thông qua dữ liệu

Giới thiệu về khai thác giá trị của dữ liệu để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nghèo thông qua ba con đường được đặt ra trong khuôn khổ khái niệm, kinh tế và chính trị của dữ liệu, và tổng quan về khuôn khổ quản trị dữ liệu để nhận ra tác động phát triển.

 • Tuần 2: Học phần II – Dữ liệu trong khu vực công, khu vực tư nhân và xã hội dân sự

Minh họa về cách dữ liệu có thể được sử dụng như một động lực cho lợi ích công, như một nguồn lực cho khu vực tư nhân, và để cung cấp thông tin cho xã hội dân sự và trao quyền cho các cá nhân, sử dụng một số ví dụ thực tế.

 • Tuần 3: Học phần III – Tái sử dụng dữ liệu một cách sáng tạo để có giá trị lớn hơn

Tổng quan về cách thức đổi mới trong việc định vị lại và kết hợp dữ liệu cho mục đích công và mục đích cá nhân đang mở ra cánh cửa cho sự phát triển có tác động không thể tưởng tượng được trước đây. Giới thiệu về tiềm năng và hạn chế của việc tái sử dụng, khả năng tương tác và sự hiệp lực của dữ liệu mục đích công cộng và mục đích cá nhân.

 • Tuần 4: Học phần IV – Điều chỉnh quản trị dữ liệu với hợp đồng xã hội mới

Giới thiệu các chính sách cơ sở hạ tầng dữ liệu quan trọng để đảm bảo người nghèo tiếp cận công bằng ở các nước nghèo; và giới thiệu các chính sách, luật và quy định về dữ liệu, sử dụng khuôn khổ các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ, để tạo ra một môi trường tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế dữ liệu đang phát triển nhanh chóng.

 • Tuần 5: Học phần V – Tạo giá trị trong nền kinh tế dữ liệu: Vai trò của cạnh tranh, thương mại và chính sách thuế

Tổng quan về vai trò ngày càng mở rộng của dữ liệu trong các mô hình kinh doanh nền tảng phổ biến đang định hình lại sự cạnh tranh, thương mại và thuế trong nền kinh tế thực và đặt ra những rủi ro thích hợp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Giới thiệu về các thách thức và ứng phó chính sách phát sinh từ cạnh tranh, thương mại và thuế, và mối liên hệ với việc thiết kế các quy định về dữ liệu.

 • Tuần 6: Học phần VI – Tiến tới một hệ thống dữ liệu quốc gia tích hợp

Giới thiệu để hiểu cách hệ sinh thái thể chế có thể giúp quản lý dữ liệu thông qua hành động tập thể và hơn nữa, các bước để tạo ra một hệ thống dữ liệu quốc gia tích hợp đầy tham vọng, sử dụng phương pháp tiếp cận mô hình trưởng thành và các công cụ để đo lường hiệu suất của hệ thống dữ liệu.

Cách để tham gia khóa học này

Đăng ký tại đường link: https://authn.edx.org/register?course_id=course-v1%3AWBGx%2BDBL01x%2B3T2021&enrollment_action=enroll&email_opt_in=false

Ngọc Bích (lược dịch)

Nguồn: https://www.edx.org/course/data-for-better-lives-a-new-social-contract