Không ít doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh không muốn để lộ thông tin nên không hợp tác

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) baodautu) Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là không ít doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh không muốn để lộ thông tin nên không hợp tác, thưa ông? (Nguồn: https://baodautu.vn/ngay-172021-dieu-tra-5-trieu-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ca-the-d146095.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Đối với khu vực doanh nghiệp thì đã có thông tin, dữ liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước khác như cơ quan thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cơ quan đăng ký kinh doanh… nên việc đối tượng này thiếu hợp tác hoặc cố tình cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực, cơ quan thống kê đã có đủ dữ liệu để đối chiếu.

Còn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể không hợp tác cung cấp thông tin thì điều tra viên cần tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra kinh tế để họ hợp tác. Sau khi đã thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động mà cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể vẫn không hợp tác thì điều tra viên báo cáo với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã để có các phương án hỗ trợ và xử lý phù hợp.