Kỳ họp lần thứ 48 của Liên hiệp quốc về Thống kê

Kỳ họp thường niên lần thứ 48 của Liên hiệp quốc về thống kê sẽ được tổ chức tại TP New York (Tiểu bang New York, Mỹ) từ ngày 03 – 07/03/2017 với chủ đề chính: Economy – Enviroment – Population – Society – Trade (tạm dịch là Kinh tế – Môi trường – Dân số – Xã hội – Thương mại).

Chương trình của Kỳ họp thường niên lần này, gồm 04 hoạt động chính: Bầu Ban điều hành; thông qua Chương trình nghị sự; thảo luận và quyết định các vấn đề về thống kê; dự thảo chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thường niên lần thứ 49.

Các vấn đề về thống kê được thảo luận và quyết định tại kỳ họp thường niên lần thứ 48, gồm: Cơ sở dữ liệu và các chỉ tiêu phát triển bền vững cho Chương trình nghị sự 2030; chương trình chuyển đổi cho thống kê chính thức (official statistics); Phát triển thống kê vùng/khu vực; ứng dụng dữ liệu lớn (Big data) đối với thống kê chính thức; đảm bảo chất lượng trong hệ thống thống kê toàn cầu; các nguyên tắc cơ bản của thống kê chính thức; tích hợp các thông tin thống kê và thông tin không gian địa lý; thống kê xã hội; thống kê về ma túy và sử dụng ma túy; tài khoản quốc gia; thống kê Kinh tế-Môi trường; chương trình so sánh quốc tế; thống kê đăng ký kinh doanh; thống kê du lịch; thống kê cho các nền kinh tế dựa vào tài nguyên thiên nhiên

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê sẽ tham dự Kỳ họp thường niên lần thứ 48 của Liên hợp quốc nói trên.

Đoàn Dũng

Nguồn tài liệu: https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/