Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (ASCC10)

Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN được Tổng cục Thống kê Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức diễn ra trong hai phiên họp gồm phiên họp nội bộ (ngày 08/12/2020) và phiên toàn thể (ngày 09/12/2020). Các phiên họp được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) – Chủ tịch Ủy ban ACSS10; Cơ quan Thống kê quốc gia Brunây – đồng Chủ tịch Ủy ban ACSS10; Các quốc gia thành viên ASEAN: thành viên Ủy ban ACSS, thành viên Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối ACSS (SCPC), Nhóm Chia sẻ dữ liệu, Phân tích, Phổ biến và Truyền thông số liệu thống kê (WGDSA), Nhóm Thống kê Thương mại quốc tế về hàng hóa (WGIMTS), Nhóm Thống kê về Vốn đầu tư quốc tế (WGIIS), Nhóm Thống kê Thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS), Nhóm Tài khoản quốc gia (WGSNA) và Nhóm về các chỉ tiêu Mục tiêu phát triển bền vững (WGSDGI); Ban Thư ký ASEAN: Bộ phận Thống kê (ASEANstats) và Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN (AIMD); Với phiên họp toàn thể có thêm sự tham dự của các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển: OECD, Paris21, UNESCAP, SIAP, ILO, FAO, ADB, IMF, UNFPA, UN Women, Cơ quan Thống kê quốc gia Nhật Bản, Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc,  Phái đoàn Liên minh châu Âu tại In-đô-nê-xi-a và Bru-nây, Eurostat, Artemis và ARISE Plus. Thống kê Việt Nam với vai trò Chủ tịch ACSS10 chủ trì các phiên họp.

Tại Phiên họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, với việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020, TCTK đã đề xuất chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng”, với mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển bền vững của cộng đồng Thống kê ASEAN. Một cộng đồng Thống kê ASEAN gắn kết và phát triển mới có thể thích ứng hiệu quả với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại, chủ động thích ứng là động lực để cộng đồng Thống kê ASEAN gắn kết chặt chẽ, từ đó tăng cường sức mạnh tổng thể.

Tổng cục trưởng TCTK, TS. Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Phiên họp

Chương trình Phiên họp nội bộ sáng ngày 08/12/2020 gồm 9 nội dung: (1) Kết quả Kỳ họp ACSS9 và cuộc họp CoW10: Những điểm nổi bật của Kỳ họp lần thứ 9 của Ủy ban ACSS (ACSS9) do Chủ tịch ACSS9 – Cơ quan Thống kê quốc gia Thái Lan giới thiệu và kết quả của Cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban Tổng thể (CoW10) tổ chức vào tháng 1 năm 2020 do Chủ tịch ACSS10 – TCTK giới thiệu; (2) Khung khái niệm về Dữ liệu lớn nhằm tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS; (3) Đánh giá giữa kỳ (MTR) Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2020 và Kế hoạch chiến lược ACSS điều chỉnh giai đoạn 2016-2025; (4) Khung thực hiện sáng kiến ASEAN giúp ASEAN (AHAF) nhằm tăng cường xây dựng năng lực ACSS; (5) Biểu mẫu các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT); (6) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch công tác (AWP) năm 2020 và Giám sát đánh giá các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu của Kế hoạch chiến lược ACSS giai đoạn 2016-2025; (7) Nguyên tắc hoạt động Thống kê (CoP) và Kết quả thực hiện Mục B. Các đầu ra thống kê và Mục C. Quy trình thống kê của các nhóm công tác ACSS; (8) Thông qua các tài liệu: Khung khái niệm về Kế hoạch truyền thông; Chính sách và hướng dẫn điều chỉnh về chia sẻ, Phân tích và phổ biến dữ liệu. (9) Những vấn đề khác, bao gồm: Điều khoản tham chiếu của Nhóm công tác về Hệ thống Tài khoản quốc gia (WGSNA); Cập nhật thông tin về dự án sáng kiến hợp tác với JAIF và AANZFTA; Thư trả lời Chủ tịch SLOM về việc đưa thống kê việc làm phi chính thức vào biểu mẫu chỉ tiêu thống kê ASEAN…

Chương trình Phiên họp toàn thể sáng ngày 09/12/2020 gồm 5 phiên tương ứng 10 nội dung:

Nội dung phiên Nội dung chương trình
Phiên 1: Củng cố thể chế, tăng cường ACSS và tính bền vững 1) Chủ đề và các kết quả chính của Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban ACSS (ACSS10)
2) Cập nhật thông tin liên quan từ Hội nghị Thượng đỉnh và các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN
3) Kế hoạch công tác năm 2021 điều chỉnh và Kế hoạch công tác dự kiến năm 2022
Phiên 2:  Tăng cường phổ biến, truyền thông, sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN 4) Khung thực hiện Dữ liệu mở ACSS
Phiên 3:  Tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu ASEAN ngày càng lớn 5) Tiến độ Hài hòa hóa số liệu của các lĩnh vực thống kê chính
6) Cập nhật các hoạt động của Dự án Arise Plus
7) Phần trình bày tổ chức quốc tế
Phiên 4: Kết luận và Thông cáo báo chí chung của ACSS10 8) Thông cáo báo chí chung của ACSS10
9) Tổng kết
Phiên 5:  Thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp ACSS11 10) Kỳ họp tiếp theo của ACSS (ACSS11)

Các điểm cầu trực tuyến

Toàn cảnh Phiên họp

Khương Duy