Kỹ năng thiết kế và trình bày số liệu thống kê bằng biểu đồ