Kỹ năng tiếp cận đơn vị điều tra và xác định thành viên hộ cho cuộc KSMS dân cư 2018