Kỷ niệm 30 năm các Nguyên tắc Cơ bản của Thống kê chính thức

Năm 2022 là năm đánh dấu 30 năm kể từ khi các Nguyên tắc cơ bản của Thống kê chính thức lần đầu tiên được xây dựng và được UNECE thông qua. Những mốc quan trọng của Nguyên tắc cơ bản của Thống kê chính thức như sau: Năm 1994, các nguyên tắc này được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đã thông qua ở cấp độ toàn cầu; Năm 2013, Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) đã phê duyệt các Nguyên tắc cơ bản của Thống kê chính thức ở cấp chính sách; và đến tháng 1 năm 2014 các nguyên tắc này được Đại Hội đồng Liên hợp quốc (GA) thông qua.

Các nguyên tắc này làm nền tảng trong nhiều bước để tạo ra số liệu thống kê chính thức từ phương pháp thu thập, xử lý, lưu trữ và phổ biến số liệu đến cách các cơ quan quản lý hệ thống thống kê giao tiếp với những người sử dụng thông tin thống kê.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, Hội nghị các nhà thống kê châu Âu sẽ kỷ niệm các Nguyên tắc cơ bản của Thống kê chính thông qua một loạt các chiến dịch truyền thông do quốc gia lãnh đạo để kể một câu chuyện chia sẻ về tầm quan trọng và tác động của từng nguyên tắc cơ bản đối với xã hội với cuộc sống hàng ngày và tại sao các nguyên tắc đó lại lại quan trọng.Tất cả các quốc gia, tổ chức, nhà làm thống kê và người sử dụng thông tin thống kê đều được hoan nghênh tham gia lễ kỷ niệm chung này. Thông tin chi tiết xem tại: https://unece.org/FPOS30

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/FPOS30