Lãnh đạo Tổng cục làm việc với Viện KHTK về lộ trình xây dựng CLTK21-30

Chiều ngày 25/5/2020, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê làm việc với Viện Khoa học Thống kê (KHTK) về lộ trình xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 (CLTK21-30). Bà Nguyễn Thị Huơng, Phó Tổng cục truởng phụ trách, chủ trì buổi làm việc; thành phần làm việc, gồm: Các Phó Tổng cục truởng, lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện KHTK.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK báo cáo lộ trình xây dựng CLTK21-30, gồm một số hoạt động chính như sau:

(1) Đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20), bao gồm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện CLTK, đánh giá tác động của CLTK11-20. Hoạt động này sẽ hoàn thành trước tháng 8/2020;.

(2) Tổ chức tham vấn các chủ thể có liên quan để xây dựng CLTK21-30, bao gồm tham vấn các chủ thể: Cung cấp dữ liệu cho cơ quan thống kê nhà nước; sản xuất thống kê nhà nước; sử dụng thống kê nhà nước. Hoạt động này sẽ hoàn thành trước tháng 10/2020;.

(3) Xác định xu huớng thống kê trong khu vực và trên thế giới. Hoạt động này sẽ hoàn thành vào tháng 10/2020;

(4) Xác định tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi của Thống kê Việt Nam: Hoàn thành trước 12/2020;

(5) Xây dựng các chương trình hành động của CLTK21-30: Hoàn thành vào tháng 12/2020;

(6) Đánh giá các rủi ro và giải pháp phòng ngừa: Hoàn thành trước tháng 01/2020;

(7) Soạn thảo, lấy ý kiến và trình phê duyệt CLTK21-30: Hoàn thành trước tháng 5/2021.

Viện trưởng trình bày rõ quan điểm phát triển thống kê nhà nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 trở thành cơ quan thống kê hiện đại với 4 trụ cột như mô hình dưới đây:

 Viện trưởng đề nghị lãnh đạo Tổng cục phải có quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả 4 vấn đề: (i) Yêu cầu các đơn vị cung cấp dữ liệu 10 năm thực hiện CLTK11-20; (ii) Đề nghị các tổ chức quốc tế, quốc gia hỗ trợ kỹ thuật; (iii) Mời chuyên gia đánh giá độc lập CLTK11-20; (vi) Bố trí nguồn lực: Khảo sát, tham vấn, thu thập dữ liệu, Hội thảo… Khó khăn lớn nhất trong quá trình xây dựng CLTK21-30 là người chủ trì triển khai thực hiện việc xây dựng CLTK21-30, vì đang trong thời gian chuyển giao người đứng đầu Viện KHTK

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Nguyễn Thị Hương đánh giá cao vai trò của Viện Khoa học Thống kê trong 10 năm qua đã triển khai thực hiện CLTK11-20 và lộ trình xây dựng CLTK21-30. Theo lộ trình, CLTK21-30 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 5/2020 là thời điểm rất có nghĩa đối với Ngành, kỷ niệm niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê. Lãnh đạo Tổng cục sẽ xem xét giải quyết các đề xuất của Viện KHTK một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đinh Bá Hiến

Ghi chú:

GAMSO: Mô hình hoạt động của cơ quan thống kê

GSBPM: Mô hình tác nghiệp thống kê

GSIM: Mô hình thông tin thống kê