Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Sổ tay Khung bảo đảm chất lượng quốc gia về thống kê nhà nước của Liên hợp quốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm về việc giao Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, góp ý Dự thảo Sổ tay Khung bảo đảm chất lượng quốc gia về thống kê nhà nước của LHQ, Viện KHTK kính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, góp ý kiến về dự thảo nói trên và gửi Viện KHTK trước ngày 25 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp và báo cáo Tổng cục trưởng. Ý kiến góp ý của Quý đơn vị xin đến địa chỉ thư điện tử vienkhoahoc@gso.gov.vn dưới dạng văn bản góp ý hoặc góp ý trực tiếp vào Dự thảo bằng chế độ Track Changes.

Dự thảo Sổ tay Khung bảo đảm chất lượng quốc gia về thống kê nhà nước của LHQ tại file đính kèm

Đậu Trang

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
doc 4. UN NQAF Manual 1.003 KB 649
pdf 4. UN NQAF Manual 2 MB 674