Lễ bàn giao và tiếp nhận chức năng Quản lý chất lượng thống kê; quản lý khoa học thống kê

Thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 986/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê. Theo đó, Vụ Phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê tiếp nhận chức năng quản lý chất lượng thống kê; quản lý khoa học Thống kê từ Viện Khoa học Thống kê.

Sáng 05/6/2020, tại Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận chức năng quản lý chất lượng thống kê và quản lý khoa học thống kê. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Tổng cục; lãnh đạo và công chức, viên chức của Viện KHTK và Phương pháp chế độ và quản lý chất lượng thống kê (PCĐ&QLCLTK).

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK đánh giá cao việc 02 đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Viện KHTK đã hoàn thành xuất sắc chức năng quản lý khoa học của Ngành và trong 3 năm gần đây đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng thống với việc soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê (Gồm: Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; CV số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương; CV số 662/TCTK-VTKE ngày 14/9/2017 của Tổng cục Thống kê về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với hệ thống thống kê tập trung; Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030; Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030). Viện KHTK đã tạo dựng nền tảng vô cùng quan trọng về quản lý nhà nước về chất lượng thống kê; mong muốn Viện KHTK tiếp tục phối hợp với Vụ PPCĐ&QLCLTK giúp Tổng cục Thống kê thực hiện tốt 02 chức năng này.

Đối với Vụ PPCĐ&QLCLTK, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK nhấn mạnh “Vụ PPCĐ&QLCLTK tiếp nhận và thực hiện hai chức năng nói trên một cách nghiêm túc, bài bản, kế thừa và phát huy đầy đủ những thành quả của Viện KHTK đã bàn giao.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ bàn giao:

Mạnh Hùng