Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Tổng cục Thống kê

Buổi chiều ngày 5/7/2017 tại trụ sở của Tổng cục Thống kê đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đồng chủ trì Lễ ký kết. Tham dự Lễ ký kết còn có các lãnh đạo cấp vụ và chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tổng cục Thống kê. Nội dung phối hợp công việc và chia sẻ thông tin thống kê bao gồm 2 nội dung lớn như sau:

(1) Phối hợp công tác thống kê: (a) Xây dựng các văn bản về thống kê giáo dục (Chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thống kê; bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê; chế độ thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê, danh mục các cuộc điều tra thống kê); (b) Thực hiện tổng điều tra và điều tra thống kê (xây dựng phương án điều tra thống kê các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê thuộc lĩnh vực giáo dục; triển khai thực hiện các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê thuộc lĩnh vực giáo dục); (c) Thực hiện hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thống kê khác (bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thống kê; hội thảo, phổ biến, tập huấn tiêu chuẩn thống kê giáo dục; xây dựng CSDL và triển khai ứng dụng CNTT để kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu);

(2) Chia sẻ thông tin thống kê: (a) Thông tin chia sẻ (Tổng cục Thống kê và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chia sẻ 7 loại thông tin khác nhau theo các phụ lục đính kèm); (b) Phương thức chia sẻ thông tin (cung cấp bằng văn bản, thư điện tử công vụ, thông báo kết luận tại các cuộc họp, hội thảo; kết nối cơ sở dữ liệu).

Tuy nhiên, Chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đề cập đến vấn đề giám sát mục tiêu số 4 của SDGs và đánh giá chất lượng thống kê.

Đoàn Dũng