Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê số 01/2021/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia số 01/2021/QH15 vừa được Quốc Hội khóa XV ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Chi tiết file đính kèm:

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Luat Thong ke-01_2021_QH15 2 MB 1254