Luật Thống kê (Số 89/2015/QH13)

Thực hiện Nghị quyết số 45/2013 ngày 18/6/2013 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) trên cơ sở kế thừa phát huy những điểm mạnh của Luật Thống kê năm 2003, đồng thời tiếp thu các nguyên tắc mới của thống kê Liên hợp quốc cũng như bổ sung những quy định mới cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay. Sau hơn hai năm triển khai, Luật Thống kê sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 23/11/2015 tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIII và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 (với tỷ lệ 84,21% tán thành; 0,61% không tán thành; 0,20% không biểu quyết; 14,98% không dự họp). Ban Biên tập Thông tin Khoa học thống kê trân trọng giới thiệu Luật Thống kê tới Quý độc giả tại file đính kèm.

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Luat thong ke so 89,2015,QH13 569 KB 1099