Một số chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Theo đó, một số chính sách mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức viên chức, gồm:

– Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức (Luật viên chức cũ quy định: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập là công chức);

– Ký hợp đồng xác định thời hạn với viên chức (Luật viên chức cũ quy định 2 loại hợp đồng, gồm: loại hợp đồng xác định thời gian và loại hợp đồng không xác định thời gian);

– Kiểm định chất lượng đầu vào công chức Luật viên chức cũ chưa quy định nội dung này);

– Tăng thời gian xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức (tăng thời hạn xử lý vi phạm kỷ luật từ 60 ngày và 90 ngày (đối với các vụ việc phức tạp) lên thành 90 ngày và 150 ngày;

– Bổ sung quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức quy định phù hợp với địa phương, bộ, ngành mình, bảo đảm đúng tiêu chí được đề ra.

Nguồn: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đoàn Dũng