Một số khoản thu nhập của công chức, viên chức bị bãi bỏ

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cnas bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, từ ngày 01/7/2020, cán bộ, công chức, viên chức nhận lương theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2021, khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương mới quy định tại Nghị quyết số 27/NQ-TW nói trên, thì công chức, viên chức sẽ bị mất nhiều khoản thu nhập, gồm:

– 05 khoản phụ cấp bị bãi bỏ: (1) Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); (2) Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); (3) Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; (4) Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); (5) Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề). Riêng đối với giáo viên Luật Giáo dục 2019 đã có hiệu lực nên phụ cấp thâm niên giáo viên dã bị bái bỏ từ 01/7/2020.

Như vậy, đến năm 2021, sẽ chỉ còn 7 khoản phụ cấp được tiếp tục thực hiện gồm: (1) Phụ cấp kiêm nhiệm; (2) Phụ cấp thâm niên vượt khung; (3) Phụ cấp khu vực; (4) Phụ cấp trách nhiệm công việc; (5) Phụ cấp lưu động; (6) Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; (7) Phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

– Các khoản chi ngoài lương từ nguồn ngân sách nhà nước bị bãi bỏ: (1) Tiền bồi dưỡng họp; (2) Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; (3) Tiền thu lao tham dự hộinghị, thảo… (4) khoán các chế độ ngoài lương như: tiền xăng xe, điện thoại, không gắn lương công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

Đoàn Dũng


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: