Năng suất lao động của Việt Nam còn khoảng cách rất xa so với các nước trong khu vực. Ông có thể cho biết giải pháp tăng năng suất lao động để nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Năng suất lao động của Việt Nam còn khoảng cách rất xa so với các nước trong khu vực. Ông có thể cho biết giải pháp tăng năng suất lao động để nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai? (Nguồn: https://baodautu.vn/nam-nhom-dong-luc-de-dat-muc-tieu-tang-truong-d122055.html)

Trả lời:

TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Thời gian qua, năng suất lao động của Việt Nam đã cải thiện đáng kể. Nếu giai đoạn 2008 – 2017, năng suất lao động của Việt Nam tăng trung bình 4%/năm, thì năm 2018 đã tăng 5,93% và năm 2019 tăng 6,2%. Muốn tăng năng suất lao động, phải đẩy mạnh cơ cấu lại lao động, ứng dụng khoa học – công nghệ vào hoạt động sản xuất; đổi mới quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp.

Ý thức rất rõ năng suất lao động là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động là vấn đề quan trọng để phát triển nhanh, bền vững, ngày 4/2/2020, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất lao động quốc gia, trong đó yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các định hướng lớn về cải cách để thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Tôi cho rằng, cùng với tiến trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động, chỉ cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg, năng suất lao động sẽ được cải thiện mạnh mẽ, qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế.