Nếu tính GDP hàng quý, hàng năm theo phương pháp sử dụng, quy mô nền kinh tế thay như thế nào?

Câu hỏi:

(Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Nếu tính GDP hàng quý, hàng năm theo phương pháp sử dụng, quy mô nền kinh tế có thay đổi không và thay đổi thế nào, thưa ông? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Về mặt lý thuyết, áp dụng 3 phương pháp tính GDP luôn cho một kết quả thống nhất.

Tuy nhiên, trong thực tế, do tiếp cận dưới các góc độ khác nhau từ sản xuất, sử dụng và phân phối, nên các nguồn thông tin dùng để tính toán GDP của 3 phương pháp cũng khác nhau. Do đó, kết quả tính toán GDP có chênh lệch.

Do tính sẵn có của nguồn số liệu nên phương pháp sản xuất thường được sử dụng đầu tiên và chính thức, số liệu GDP theo phương pháp sản xuất là số liệu chính thức và được dùng để điều chỉnh số liệu GDP tính theo phương pháp sử dụng.

Chênh lệch giữa GDP theo phương pháp sử dụng với phương pháp sản xuất được Cơ quan Thống kê của Liên hợp quốc quy định là sai số không quá 6%.

Sai số tính toán GDP giữa phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng của Việt Nam luôn nằm trong giới hạn cho phép.