New Zealand thử nghiệm mô hình thu thập số liệu hiện đại trong tổng điều tra

Thống kê New Zealand vừa tiến hành thử nghiệm trên thực địa mô hình thu thập hiện đại hóa cho tổng điều tra. Mô hình này sẽ được Thống kê New Zealand áp dụng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tiếp theo của New Zealand vào năm 2018. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm này là nhằm giúp Thống kê New Zealand hiểu được mô hình thu thập thông tin mới sẽ ảnh hưởng đến phạm vi và tỷ lệ trả lời ra sao, cũng như thấy được các hệ thống và quy trình đang hoạt động hiệu quả như thế nào.

Cơ quan này đã gửi bảng hỏi điều tra thử nghiệm đến khoảng 22.000 hộ gia đình ở một số khu vực vào ngày 22/3/2016 và thu lại kết quả vào cuối tháng 6/ 2016.

Mô hình thu thập thông tin mới “ưu tiên kỹ thuật số” của Thống kê New Zealand sẽ có sự kết hợp thay đổi giữa các hình thức thu thập thông tin khác nhau. Các bảng hỏi sẽ được gửi cho các hộ dân, và internet sẽ thay thế bảng hỏi giấy để trở thành hình thức trả lời chủ yếu. Để tiến hành thử nghiệm cho tổng điều tra, Thống kê New Zealand đã sử dụng một thiết kế thử nghiệm cho phép tối ưu hóa việc tự trả lời cũng như tối đa hóa việc trả lời trực tuyến. Qua cuộc thử nghiệm này, Thống kê New Zealand có thể nắm được các nội dung sau:

– Thời điểm tốt nhất để gửi các tài liệu liên hệ ban đầu nhằm kêu gọi các hộ gia đình tham gia điều tra (“call-to-action”);

– Hiệu quả của việc sử dụng các lựa chọn thông điệp khác nhau trên các tấm “bưu thiếp” nhắc nhở việc tham gia điều tra mà Thống kê New Zealand gửi cho các hộ gia đình;

– Sự kết hợp tổng thể của các thành phần mà Thống kê New Zealand nên sử dụng trong chiến lược nhắc nhở người trả lời tham gia điều tra.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập liên kết: http://isi-iass.org/home/wp-content/uploads/Master_Survey-Statistician-July-26-2016-V8.pdf hoặc liên hệ Charlie Dohrman qua địa chỉ email: charlie.dohrman@stats.govt.nz

Lệ Hằng (dịch và tổng hợp)