Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 – Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/10 hằng năm được lấy là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày này được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có chủ đề “ Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-BKHĐT ngày 3/10/2023 về Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số Bộ KH&ĐT. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ như: Công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị tại Bộ KH&ĐT (MPI-DTI); Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Bộ KH&ĐT, phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin điện tử Bộ và các nền tảng số của Bộ; Tuyên truyền, lan tỏa Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang tin điện tử, các nền tảng số do đơn vị mình quản lý; Tăng cường chia sẻ và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP); Tăng cường cung cấp dữ liệu mở trên Cổng dữ liệu Bộ KH&ĐT theo danh mục dữ liệu mở đã được phê duyệt; Tiếp tục triển khai và phát triển các nền tảng dữ liệu quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ từ Trung ương đến địa phương; Tiếp tục phổ biến, triển khai các hoạt động Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ KH&ĐT; Tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tới toàn bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 hằng năm, “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” là hoạt động hướng tới lợi ích của người dân. Người dân được thụ hưởng những kết quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại. “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” năm nay diễn ra từ ngày 01/10 – 31/10/2023. Theo đó, doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số và đăng tải, thông báo công khai trên các Trang/Cổng thông tin điện tử, các ứng dụng (apps) của doanh nghiệp để người dân biết, sử dụng.

 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

3. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Như vậy, các tổ chức thực hiện Ngày 10 tháng 10 Ngày Chuyển đổi số quốc gia như sau:

– Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hàng năm tại bộ, ngành, địa phương.

– Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội, hiệp hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông chỉ đạo các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm.

– Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các kênh về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

– Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương thực hiện đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp điển hình đã đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ và mô hình mới; tổ chức truyền thông đối ngoại, quảng bá Ngày Chuyển đổi số quốc gia ra nước ngoài.

Các hoạt động chi tiết về Ngày chuyển đổi số quốc gia có thể tham khảo tại Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia.