Ngày Thống kê thế giới

Ngày 20/10/2010 lần đầu tiên Liên hợp quốc long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Thống kê thế giới. Ngày Thống kê thế giới nhằm mục đích cho thấy số liệu thống kê tốt là cần thiết cho việc ra các quyết định ở tất cả các các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Định kỳ 5 Liên hợp quốc tổ chức ngày này và kêu gọi các quốc gia cùng hợp tác phát triển với thông điệp “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”

Đoàn Dũng