Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thay thế Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung ngày 04/4/2011 của Chính phủ. Theo đó mức lương tối thiểu chung được thực hiện từ ngày 01/5/2012 là 1.050.000 đồng. Xem chi tiết toàn văn Nghị định tại đường link

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=157436

Đặng Ngọc Tuấn