Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Thống kê

Cục trưởng đi họp UBND tỉnh, trong cuộc họp phải trả lời thông tin kết quả sản xuất – kinh doanh của từng doanh

nghiệp có quy mô lớn của tỉnh.

Cục trưởng gọi điện cho Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng nhưng không được, liền gọi ngay cho Thống

– Thống kê viên phụ trách “Điều tra doanh nghiệp”, yêu cầu cung cấp thông tin về doanh thu, số lao động và tiền nộp thuế của các doanh nghiệp này qua tin nhắn.

Thống gửi tin nhắn cho Cục trưởng: “Không thể cung cấp được thưa Anh”. Cục trưởng cáu và nhắn: “Tại sao?”.

Thống tiếp tục gửi tin nhắn cho Cục trưởng: “Báo cáo Anh, Em phải xin ý kiến của các doanh nghiệp này đã, vì theo điều 6 Luật Thống kê đã quy định: Doanh nghiệp phải đồng ý, ngành Thống kê mới được công bố”. Cục trưởng hiểu ngay và bình tĩnh đợi chờ tin nhắn.

Tin nhắn của Thống vừa gửi xong, cũng là lúc Cục trưởng phải đứng dậy trả lời./.

Vũ Liêm