Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

Ngày 18 tháng 1 năm 2020, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin phục vụ tự đánh giá chất lượng thống kê nhà nước” do Viện Khoa học Thống kê thực hiện và ThS. Hoàng Thu Hiền làm Chủ nhiệm đề tài khoa học.

Tham gia Hội đồng gồm: TS. Vũ Thanh Liêm, Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK làm Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; Hội Thống kê Việt Nam; Viện Khoa học Thống kê; …

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là Đề tài rất cần thiết. Đề tài cần cô đọng những ý chính để phục vụ cơ sở lý luận thực tiễn đưa vào thông tư hướng dẫn Quyết định 01/2019/QĐ-TTg (Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030). Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu và thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin phục vụ tự đánh giá chất lượng thống kê nhà nước” xếp loại: Giỏi.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài

Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Nguyễn Khương Duy