Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ:“Nghiên cứu chuyển đổi số liệu thống kê theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007”

Thực hiện Quyết định số 457/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 08 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 18 tháng 08 năm 2012, Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ :“Nghiên cứu chuyển đổi số liệu thống kê theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007” do TS Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, làm chủ nhiệm đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là TS. Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngày 23/01/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) (Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg). Ngành kinh tế – một phân tổ quan trọng trong công tác thống kê, đã có thay đổi lớn từ VSIC 1993 sang VSIC 2007, đặt ra yêu cầu số liệu thống kê cũng phải chuyển đổi từ VSIC 1993 sang VSIC 2007 và ngược lại, để đảm bảo so sánh về mặt thời gian. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế – xã hội và sự cấp thiết của việc biên soạn niên giám thống kê 2010, 2011, Tổng cục Thống kê đã triển khai, thực hiện Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chuyển đổi số liệu thống kê theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007”

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 phần:

(1) Cơ sở lý luận và nguyên tắc chuyển đổi số liệu phân ngành kinh tế theo VSIC 1993 và VSIC 2007; (2) Thực trạng số liệu phân ngành kinh tế; (3) Phương pháp, quy trình và kết quả chuyển đổi số liệu phân ngành kinh tế theo VSIC 1993 và VSIC 2007 giai đoạn 2005-2010.

Các thành viên hội đồng nghiệm thu đều nhất trí: Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao, cung cấp cơ sở khoa học và năm nguyên tắc làm căn cứ chuyển đổi số liệu thống kê theo VSIC 1993 và VSIC 2007 và ngược lại; xác định rõ quy trình, phương pháp chuyển đổi số liệu, phục vụ công tác phân tích thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – xã hội 5 năm, Chiến lược phát triển Kinh tế – xã hội 10 năm và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cơ quan Đảng, nhà nước. Đặc biệt, kết quả chuyển đổi số liệu của đề tài đã được đưa vào niên giám thống kê năm 2010 và 2011 (chuyển đổi từ VSIC 1993 sang VSIC 2007)

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Giỏi. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài đó là: Nên làm rõ hơn quy trình chuyển đổi số liệu theo từng chuyên ngành và đảm bảo tính logich, đặc biệt là các chuyên ngành có mối quan hệ chuyển đổi đan xen, phức tạp….

Lệ Hằng