Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Cơ sở và đề tài cấp Bộ

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu 02 đề tài: (1) Đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức của Cục Thống kê cấp tỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Thống kê” do ThS. Nguyễn Văn Đoàn làm chủ nhiệm đề tài. (2) Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ tiêu phục vụ đánh giá thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do ThS. Phạm Hoài Nam làm chủ nhiệm đề tài và TS. Đinh Thị Thúy Phương làm Phó chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng, cùng các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Cục Thống kê, như: Hà Nội, Bắc Ninh; Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là 02 đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài và thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp Cơ sở xếp loại: Giỏi; đề tài cấp Bộ xếp loại: Khá.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

ThS. Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

TS. Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện KHTK, Phó chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thu Huyền