Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Cơ sở

Thực hiện theo quyết định số 45/QĐ-VTKE ngày 24/10/2019, ngày 12 tháng 11 năm 2019, Viện Khoa học Thống kê tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu đề tài cấp Cơ sở: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuyển đổi năm gốc 2010 sang năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh” do Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê thực hiện, ThS. Nguyễn Đình Khuyến làm chủ nhiệm đề tài.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê, Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia làm phản biện, ủy viên, thư ký hội đồng và một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là đề tài rất cần thiết nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn. Hội đồng cũng chỉ ra những vấn đề cần bổ sung để hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài và thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuyển đổi năm gốc 2010 sang năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh” xếp loại: Giỏi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

Ths. Nguyễn Đình Khuyến – Vụ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trình bày bài nghiên cứu

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuyển đổi năm gốc 2010 sang năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh”

NKD