Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện và tin học hóa các quy trình tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm áp dụng cho trung ương và địa phương”

Thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu hoàn thiện và tin học hóa các quy trình tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm áp dụng cho trung ương và địa phương” do Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia thực hiện và ThS. Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: TS. Nguyễn Bích Lâm (Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) – Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo và một số cán bộ Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Viện Khoa học Thống kê.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương: (1) Một số vấn đề chung về quy trình và quy trình sản xuất thông tin thống kê; (2) Thực trạng biên soạn và tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC), giá trị tăng thêm (VA) và Tổng sản phẩm trong nước (GDP); (3) Hoàn thiện và tin học hóa quy trình tổng hợp chỉ tiêu GO, IC, VA và GDP.

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là một đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Giỏi. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện đó là: Bổ sung thêm nội dung vào sự cần thiết; Rà kỹ lại các mục nhỏ trong từng chương; Rà lại các nội dung, công thức; Nói rõ thực hiện bước nào trong quy trình 7 bước; Viết lại chương II; Thống nhất dùng thuật ngữ “biên soạn”.

Một số hình ảnh

Thu Huyền