Nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu nội dung và phương pháp lập bảng cân đối lương thực ở Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-VTKE ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Viện trưởng Viện Khoa Thống kê, Phòng Quản lý Khoa học và đào tạo đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu nội dung và phương pháp lập bảng cân đối lương thực ở Việt Nam” do CN. Lê Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiêp và Thủy sản kê làm chủ nhiệm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, gồm 3 chương: (1) Cơ sở lý luận, khuyến nghị của FAO và kinh nghiệm của Philippin về lập bảng cân đối lương thực; (2) Nhu cầu thông tin và thực trạng nguồn thông tin phục vụ lập bảng cân đối lương thực ở Việt Nam hiện nay; (3) Nội dung, phương pháp, quy trình và thử nghiệm lập bảng cân đối lương thực cho sản phẩm thóc của Việt Nam.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều thống nhất ý kiến về kết quả nghiên cứu đề tài là công phu, nghiêm túc, có tính lý luận và ý nghĩa thực tiễn cao. Kết quả đề tài góp phần cung cấp cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để làm cơ sở lập bảng cân đối lương thực của Việt Nam trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Giỏi. Tuy nhiên, Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của nghiên cứu, trong đó có hạn chế về việc sử sụng một số hệ số dựa trên các căn cứ chưa vững chắc.

VTM