Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thống kê”

Thực hiện Quyết định số 12a/QĐ-VTKE ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 13 tháng 6 năm 2013 Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thống kê” do CN. Ngô Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua – Khen thưởng, làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: CN. Nguyễn Thị Thanh (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê) – Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế Tuyên truyền và Thi đua – Khen thưởng và một số cán bộ Viện Khoa học Thống kê.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 phần:

(1) Cơ sở lý luận của việc xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thống kê; (2) Đánh giá thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật thống kê; (3) Xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thống kê.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là một đề tài khó và rất cần thiết. Việc nghiên cứu đề tài mang ý nghĩa thiết thực nhằm phổ cập kiến thức cơ bản pháp luật về thống kê, phổ biến các quy định của pháp luật về thống kê cho các đối tượng; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thống kê, góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả sự vi phạm pháp luật; nâng cao dân trí pháp lý, văn hóa pháp luật.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện đó là đổi tên các phần thành các chương; bổ sung Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Thống kê, Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật Thống kê đưa vào phần phụ lục; Sau phần đánh giá thực trạng thì đưa ra kết luận đề xuất xây dựng chương trình. Bổ sung lập luận tại sao đưa ra các chương trình; chỉ cần đưa ra 2 chương trình là: chương trình phố biến giáo dục pháp luật thống kê và chương trình củng cố kiện toàn; bổ sung nội dung kiến nghị.

Hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu

Thu Huyền