Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 786/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 05 tháng 6 năm 2012 Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam” do ThS. Nguyễn Phong, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: ThS. Nguyễn Văn Đoàn (Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê) – Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, các thành viện và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của một số cán bộ Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường và Viện Khoa học Thống kê.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đề tài. Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 4 chương:

(1) Tổng quan về biến đổi khí hậu và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu; (2) Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; (3) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; (4). Xây dựng biểu mẫu và chuẩn hoá các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là một đề tài không những có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn lớn trong việc hình thành và phát triển hệ thống chỉ tiêu thống kê chính thức về biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Kết quả đề tài sẽ là công cụ hữu ích trong việc thu thập số liệu nhằm cung cấp thông tin một cách chính xác và đầy đủ về Biến đổi khí hậu trong các mối quan hệ với điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế xã hội.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện đó là bổ sung Đánh giá kết quả thử nghiệm; bổ sung và lý giải thêm việc đề xuất, lựa chọn chỉ tiêu; bổ sung phương pháp nghiên cứu; bổ sung thêm kinh nghiệm nước ngoài và rút ra kinh nghiệm gì cho cơ quan Thống kê xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; chuẩn hoá một số khái niệm, trình bày lại hình thức báo cáo và cách trích dẫn tài liệu tham khảo.

MHD