Nghiệm thu chính thức đề tài :“Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu đầu vào của Tổng cục Thống kê”.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và kiến nghị, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, gồm 4 nội dung: (1) Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kho dữ liệu thống kê; (2) Thực trạng nguồn dữ liệu, siêu dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin tại Tổng cục Thống kê; (3) Đề xuất thiết kế mô hình kho dữ liệu đầu vào của Tổng cục Thống kê; (4) Kết quả thử nghiệm kho dữ liệu.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều thống nhất ý kiến về kết quả nghiên cứu đề tài công phu, nghiêm túc, có tính lý luận và ý nghĩa thực tiễn cao. Kết quả đề tài góp phần cung cấp cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để làm cơ sở xây dựng kho dữ liệu đầu vào của Tổng cục Thống kê có tính khả thi trong thực tế.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài đạt loại Giỏi.

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo